Індексація збірника

в Міжнародних науковометричних

базах даних

 

Збірник наукових праць є фаховим виданням із дисциплін філологічного профілю. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 р., № 1021.

Збірник входить до науковометричної бази України "Україніка наукова", http://irbis-nbuv.gov.ua.

 

Збірник входить до Міжнародної науковометричної бази "Index Copernicus" (Poland), https://journals.indexcopernicus.com

 

Збірник входить до Міжнародної науковометричної бази ERIH PLUS (Норвегія), https://erihplus.nsd.no.

ERIH PLUS (Норвегія), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences – реферативна база з гуманітарних та соціальних наук, в якій публікації представлені різними європейськими мовами. Як проект Європейського наукового фонду (European Science Foundation) реферативна база даних та цитування наукових матеріалів ERIH PLUS є найбільшою у світі платформою з публікування та відстеження наукових праць у соціальних і гуманітарних сферах (антропологія, археологія, гендерні дослідження, історія, філософія, лінгвістика, психологія, літературознавство, музикознавство та ін.).

 

Збірник входить до Міжнародної науковометричної бази Research Bib (Японія), https://www.researchbib.com.

ResearchBib (Японія) – академічна база даних, яка індексує та забезпечує відкритий доступ до рецензованих фахових журналів, повнотекстових документів і науково-дослідних конференцій. ResearchBib є найбільшою базою даних наукових журналів (понад 420 тисяч найменувань), які представлені у вільному доступі в мережі Інтернет.

 

Збірник входить до Міжнародної науковометричної бази РІНЦ (Росія), https://elibrary.ru.

 

РІНЦ (Росія), Російський індекс наукового цитування – це бібліографічна база даних наукового цитування, яка акумулює понад 9 мільйонів профільних публікацій, а також інформацію про їх цитування в понад 6000 наукових журналів. Вона призначена для оперативного забезпечення наукових досліджень актуальною довідково-бібліографічною інформацією, а також є потужним аналітичним інструментом, що дозволяє здійснювати оцінку результативності та ефективності діяльності науково-дослідних організацій, учених, рівняь журналів та ін. у різних галузях науки.