Вимоги до публікації у збірнику наукових праць

"Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика"

 

1. Текст статті повинен відповідати чинним вимогам ДАК України та міжнародним науковим стандартам, згідно з якими обов’язковими є такі елементи:

– постановка проблеми в контексті сучасної філологічної науки та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;

аналіз найновіших публікацій із теми дослідження;

– визначення раніше не вивчених частин загальної проблеми або напрямків дослідження;

формулювання мети статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки дослідження й перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі.

 

 2. Комп’ютерний варіант статті повинен відповідати таким вимогам:

шрифт Times NewRoman;

– якщо в наборі використовуються інші шрифти, якими набрано ілюстративний матеріал, то вони подаються окремим файлом;

поля: вгорі – 2,5 см; внизу – 9,54 см; зліва – 2,5 см;
справа – 6,84 см;

– відступи від колонтитула: вгорі – 2,75 см; внизу – 9 см;

– абзацний відступ – 1,25 см;

– міжрядковий інтервал – одинарний;

– для покликань на джерело цитування використовувати квадратні дужки, напр.: [5, с. 141], де 5 – номер джерела відповідно до списку використаної літератури в алфавітному порядку, а 141 – номер сторінки; покликання на джерела ілюстративного матеріалу мають бути у круглих дужках (І. Франко);

– чітко розмежовувати тире (–) і дефіс (-), уніфікувати лапки (" ") та апостроф ();

– приклади з писемних пам’яток набираються шрифтом Izhitsa. Графічні варіанти написання літер не передаються.

 

 3. Матеріали подавати в такій послідовності (відповідно у трьох інформаційних блоках — українському, англійському й російському):

– класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК);

‑ прізвище та ініціали автора подаються зліва (розмір 11 кеглів, курсив);

– назва статті (українською, англійською та російською мовами в кожному з інформаційних блоків) набирається через рядок по центру великими літерами (розмір 11 кеглів, жирний шрифт);

– анотації українською, англійською та російською мовами; до кожної з анотацій подаються ключові слова (не більше десяти слів) (розмір 1кеглів, курсив). Анотації, подані іноземною мовою, не повинні бути дослівним перекладом україномовного варіанту та мають становити не менше 1800 знаків (без пробілів);

– інформація про автора / авторів подається українською, англійською та російською мовами після анотації у відповідному інформаційному блоці (розмір 10 кеглів, курсив) в такій послідовності: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада / навчання в аспірантурі, докторантурі; структурний підрозділ (факультет / інститут, кафедра); назва навчального закладу чи установи, електронна адреса;

текст статті – через інтервал після назви (розмір 11 кеглів, міжрядковий інтервал — одинарний);

списки літератури подаються через рядок після основного тексту статті в алфавітному порядку в рубриці ЛІТЕРАТУРА (розмір 1кеглів, міжрядковий інтервал — одинарний). Література оформляється згідно з чинними бібліографічними вимогами, відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. Необхіднорозрізняти наукову літературу та джерела. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ТРАНСЛІТЕРУЄТЬСЯ ЛАТИНИЦЕЮ і ПЕРЕКЛАДАЄТЬСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ та подається в рубриці REFERENCES після основного списку. Обов’язковим є переклад назви праці, що подається курсивом перед транслітерованим варіантом: Chaldini R. Persuasion: a revolutionary method of influence on people [Perekonannia : revoliutsiinyi metod vplyvu na liudei]. Kharkiv, 2017. 352 p.;

списки умовних скорочень назв джерел (за наявності) (розмір 1кеглів, міжрядковий інтервал - одинарнийподаються після списку літератури через один інтервал (в оригіналі та транслітерованому варіанті).

 

Статті подаються до редакційної колегії збірника в електронному та роздрукованому варіантах на кафедру стилістики та мовної комунікації Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Довідки за телефоном: роб. тел.: 239-33-66 або e-mail: style_m_k@ukr.net.