випуск 33


ПРОБЛЕМИ СТИЛІСТИКИ

В ЛІНГВІСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 


шевченко лариса іванівна

СТИЛІСТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА ЯК ВИМІР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ НАУКОВОЇ ОСОБИСТОСТІ: В.М. РУСАНІВСЬКИЙ  [с. 9-17]

Анотація. У статті в аспекті стилістичної перспективи аналізується наукова творчість українського лінгвіста В.М. Русанівського. Тексти мовознавця розглядаються в контексті еволюційної епістеми. Увага зосереджується на лінгвістичних ідеях В.М. Русанівського щодо критеріїв розвитку літературної мови, її стильової репрезентації, знакових для літературної мови постатях. Формулюється теза про співмірність між стилістичним ресурсом літературної мови й інтелектуальною потужністю дослідника, який пізнає її функціональний потенціал.

 

Ключові слова: стилістична перспектива, еволюційна епістема, розвиток літературної мови, В.М. Русанівський, Т.Г. Шевченко, наукова особистість, потенціал літературної мови.

 

Інформація про автора: Шевченко Лариса Іванівна – доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

E-mail: style_m_k@ukr.net.


росовецький станіслав казимирович

До лінгвостилістичної інтерпретації однієї з думових формул. Стаття перша [с. 17-31]

Анотація. Пропонується спроба дослідження думових формул не в річищі формульної "граматики" (А. Б. Лорд), але іманентно, як явищ лінгвостилістичних. Розрізняються епічна формула (за М. Перрі) та "формульний вираз" (А.Б. Лорд), але останній розглядається як повторюване словосполучення, що походить із епічної формули. Для аналізу обираємо формулу "молитва невольників про повернення у вітчизну" та "формульні вирази", генетично з нею пов’язані. Було вивчено фіксації 43 варіантів формули та 9 пов’язаних із нею "формульних виразів" у 50 думах, записаних 23 збирачами (ще у 4 записах збирача не названо) від 22 кобзарів і лірників, названих за ім’ям, та 6 анонімів. Відзначимо регіональний характер формули, яка побутувала, в першу чергу, на Полтавщині. Вона, за деякими винятками, закріплена за циклом "невільницьких" дум. Випадки творчої інтерпретації словесного одягу формули М. Бондаренко і К. Лазаренком тільки підкреслюють переважно стереотипний та традиційний характер використання її загалом кобзарів і лірників. Вільний вірш думи зумовлює своєрідність закріплення формули метрикою.

 

Ключові слова: дума, епічна формула, формульний вираз, варіант, кобзар, лірник, вірш.

 

Інформація про автора: Росовецький Станіслав Казимирович – доктор філологічних наук, професор; професор кафедри фольклористики; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

E-mail: js_rosovezki@inbox.ru.


копаниця любов миколаївна

Лірична сюжетика як продукт поетичної мови [с. 32-52]

Анотація. У пропонованій розвідці зроблено спробу простежити логіку і механізми конструювання сюжету народнопісенного твору в аспекті осмислення поетичного модусу, в який художня дійсність була в ньому схематизована, тобто постала у вигляді сюжету, а відтак – про спосіб, у який він світ моделює.

 

Ключові слова: лірична пісня, сюжет, мотив, формула, стереотипність.

 

Інформація про автора: Копаниця Любов Миколаївна – доктор філологічних наук, професор; професор кафедри фольклористики; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

E-mail: lubovkopanytsya12@gmail.com.


шулінова лариса василівна

Світоглядні штампи в сучасному політичному тексті [с. 52-60]

Анотація. У статті розглянуто вербалізацію світоглядних міфів в політичних текстах. Схарактеризовано світоглядні штампи, представлені у програмах політичних партій.

 

Ключові слова: політичний текст, світогляд, мовний штамп, мовне кліше, політичний міф.

 

Інформація про автора: Шулінова Лариса Василівна – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

E-mail: shulinova.lesja@gmail.com. 


дядищева-росовецька юлія борисівна

В. Русанівський про роль старослов'янізмів у формуванні художнього стилю нової української літературної мови [с. 61-75]

Анотація. В.М Русанівський, один із провідних вітчизняних фахівців у царині стилістики, зробив значний внесок у проблему вивчення ролі старослов’янізмів на різних етапах розвитку української літературної мови та формування її функціональних стилів. До цієї теми він звертався протягом усього життя. Наступний етап у вивченні функції старослов’янізмів у становленні й розвитку нової української літературної мови матиме статус, як гадаємо, важливого епізоду реконструкції замкнених систем української історичної стилістики на різних етапах її екзистенції.

 

Ключові слова: історична стилістика, історія української літературної мови, старослов’янізми, поетична мова, мова Тараса Шевченка.

 

Інформація про автора: Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

E-mail: julia_dyad_ros@mail.ru.


МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА

В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ


дергач дмитро валерійович

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ АНАЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ У СУЧАСНИХ МАС-МЕДІА [с. 76-87]

Анотація. У статті аналізується стилістичний ресурс і потенціал мовних засобів аналітичних жанрів сучасних мас-медіа. У відповідності до важливих для ЗМІ критеріїв ілюструється актуалізація характерних для мови медійної аналітики функцій. Кваліфікуються функціональні, стилістичні особливості авторської оцінки в медійних аналітичних текстах, системно відображені в семантиці і структурі лексичних, синтаксичних одиниць, фразеології, стилістичних фігурах. Ілюструється актуалізація лінгвальних засобів аналітичних медіа, співвіднесена з часом, полем інформаційної культури та динамікою розвитку форм літературної мови в цілому.

 

Ключові слова: жанр, стиль масової інформації, медійна аналітика, оцінність.

 

Інформація про автора: Дергач Дмитро Валерійович – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

E-mail: dimyla_philolog@ukr.net.


сизонов дмитро юрійович

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ: ДО ПРОБЛЕМИ СТИЛІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ [с. 87-96]

Анотація. У статті розглядається наукова аргументація поняття "фразеологічна інновація" / "фразеологічні інновації", що у світовій стилістиці відносяться до сталих словосполучень ідіоматичного характеру. Автором подані основні концепції дослідження нових фразеологічних одиниць, проаналізовані джерела появи фразеоновацій, зокрема в засобах масової комунікації, детально описані умови функціонування нових медійних фразеологізмів як певних суспільно-політичних, етнографічних, культурних маркерів.

 

Ключові слова: фразеологічна інновація, медіалінгвістичний аналіз, медійний фразеологізм, мова ЗМІ, медіалінгвістика.

 

Інформація про автора: Сизонов Дмитро Юрійович – кандидат філологічних наук; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

E-mail: dm_sizonov@ukr.net.


булах майя богданівна

Евфемізми в медіатексті: функціональний аспект [с. 97-110]

Анотація. У статті розглянуто лінгвальні особливості евфемізмів на матеріалі українських медіа. Проаналізовано підходи до визначення явища евфемізації та висвітлено питання функціональних особливостей евфемізмів на основі концепцій вітчизняних та зарубіжних дослідників. Окреслено питання мотивації творення евфемізмів у медіадискурсі та комунікативного потенціалу евфемістичних одиниць.

 

Ключові слова: евфемізм, перифраз, функція, маніпулятивний вплив, стиль масової інформації.

 

Інформація про автора: Булах Майя Богданівна – аспірант кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

E-mail: bulakh1@ukr.net.


АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ

РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

В АВТОРСЬКІЙ РЕЦЕПЦІЇ 


Дорофєєва Маргарита Сергіївна

УНІВЕРСАЛІЇ ПЕРЕКЛАДУ В КОНТЕКСТІ СИНЕРГЕТИКИ [с. 111-125]

Анотація. У статті розглянуто зміст поняття "перекладацькі універсалії" крізь призму синергетики. Виявлено розбіжність між семіотичним та синергетичним розумінням універсалій перекладу. Запропоновано визначення поняття "синергетичні універсалії" в теорії перекладу. Встановлено перелік синергетичних універсалій для перекладу-процесу та перекладу-результату.

 

Ключові слова: перекладацькі універсалії, мовні універсалії, синергетичні універсалії,  синергетична система перекладу, рівень самоорганізації, синергізм, синергія, атрактор, репелер.

 

Інформація про автора: Дорофєєва Маргарита Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри германської філології і перекладу; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

E-mail: margarita_dorofeeva@hotmail.com. 


шевченко лариса іванівна, шматко володимир іванович

СИНКРЕТИЗМ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В НАУКОВІЙ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗНАННЯ [с. 125-133]

Анотація. У статті проаналізовано домінантну характеристику сучасної стоматологічної термінології – синкретизм. Апробовано тезу щодо "нерозрізнювальної цілісності" у фаховій метамові медичних термінопонять (загальних і спеціальних), а також термінів суміжних галузей знання, що фармакологічно й технологічно забезпечують стоматологічну теорію і практику. Розглянуто аспекти лексико-семантичного і понятійного паралелізму стоматологічних термінів української та англійської мов.

 

Ключові слова: стоматологія, стоматологічна терміносистема, синкретизм стоматологічної термінології, метамова науки, теоретична і практична медицина, загальнонаукова термінологія, спеціальна термінологія.

 

Інформація про авторів: Шевченко Лариса Іванівна – доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Шматко Володимир Іванович – кандидат медичних наук, доцент; доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань; стоматологічний факультет; Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

 

E-mail: style_m_k@ukr.net


Дель Ґаудіо Сальваторе

ІСПАНІЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ З УРАХУВАННЯМ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОГО КОНТЕКСТУ [с. 134-145]

Анотація. Статтю присвячено питанню іспанізмів в українській мові з урахуванням інших східнослов’янських мов. Автор продовжує цикл студій за більш широкою темою, що охоплює ряд проблем, пов’язаних з кількістю, частотністю та роллю лексичного компоненту романського походження насамперед в українській мові, а також в інших східнослов’янських мовах.У дослідженніздійснено стислий опис іспанізмів, спосіб їх проникнення до словникового складу української мови, а також презентовано методику збирання даних.

 

Ключові слова: іспанізми, українська мова, східнослов’янські мови, лексика, запозичення.

 

Інформація про автора: Дель Ґаудіо Сальваторе – доктор філософії; професор Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

E-mail: sadega@hotmail.com.  


павліченко лариса василівна

Комунікативно-рольова диференціація учасників дискурсу допиту         [с. 145-154]

Анотація. Статтю присвячено особливостям комунікативнорольової диференціації комунікативних суб'єктів дискурсу допиту. Вектор дослідження спрямований на виявлення індикаторів і характеристик ідентифікації.

 

Ключові слова: інтерактант, комунікативна роль, категорійно-статусна роль, оперативна роль, парна роль.

 

Інформація про автора: Павліченко Лариса Василівна – асистент кафедри англійської філології і міжкультурної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

E-mail: la.pavlichenko@mail.ru.