Випуск 32


МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА

В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ


шевченко лариса іванівна

Соціум, культура, медійний інтертекст: взаємозалежності [с. 7-17]

Анотація. У статті проаналізовано співмірність і взаємозалежність інституціонального статусу соціуму й культури, що виявлені в медійному інтертексті. Розглянуто особливості медіакомунікації, в яких вербалізована реальність мотивує масову свідомість і водночас сама вмотивована цією масовою свідомістю. В парадигмі лінгвістичного знання розглянуто інтегральний підхід до медійного тексту.

 

Ключові слова: соціум, культура, медійний інтертекст, медіакомунікація, масова свідомість, вербалізація масової свідомості.

 

Інформація про автора: Шевченко Лариса Іванівна – доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри історії та стилістики української мови; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Електронна адреса: style_m_k@ukr.net.


шулінова лариса василівна

Прецедентність української медійної рецензії мистецької тематики         [с. 18-32]

Анотація. У статті розглянуто прецедентність у сучасній медійній рецензії мистецької тематики з погляду реалізації основних функцій медійного тексту та специфіки сприйняття реципієнтами різних соціокультурних груп.

 

Ключові слова: медійний текст, рецензія, прецедентний текст, макрогрупові прецедентні тексти, національні прецедентні тексти, загальнокультурні прецедентні тексти.

 

Інформація про автора: Шулінова Лариса Василівна – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри історії та стилістики української мови; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Електронна адресаshulinova.lesja@gmail.com.


сизонов дмитро юрійович

Фразеологізми в сучасному рекламному тексті: медіалінгвістичний аналіз [с. 33-40]

Анотація. На матеріалі сучасної рекламної комунікації в статті розглянуті та проаналізовані сучасні фразеологізми та їх стилістична трансформація, виявлені нові фразеологізми, що виконують роль певних універсальних медійних одиниць та впливають на масову свідомість. Особливий акцент зроблено на аналізі Інтернет-реклами як нового виду масової комунікації.

 

Ключові слова: медіалінгвістика, медіатекст, рекламна комунікація, рекламний текст, медійний фразеологізм, мова ЗМІ, медійна інновація, слоган, ехо-фраза.

 

Інформація про автора: Сизонов Дмитро Юрійович – кандидат філологічних наук; доцент кафедри історії та стилістики української мови; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Електронна адресаdm_sizonov@ukr.net.


підкамінна людмила василівна

Мовностилістичні особливості сучасних українських агітаційних матеріалів [с. 40-50]

Анотація. У статті досліджено мовностилістичні особливості сучасних агітаційних матеріалів, розглянуто основні мовні засоби, які використовуються для політичної пропаганди, з’ясовано, що яскраві, образні вислови у спеціальній друкованій продукції сприяють мовно-маніпулятивному впливу політиків на громадськість.

 

Ключові слова: політичний дискурс, агітаційні матеріали, мовні засоби, маніпулятивний вплив, політична пропаганда, мовностилістичний прийом. 

 

Інформація про автора: Підкамінна Людмила Василівна – кандидат філологічних наук; доцент кафедри культури української мови; Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 


булах майя богданівна

Медіалінгвістичні аспекти аналізу перифрастичних одиниць [с. 50-64]

Анотація. У статті розглянуто основні напрямки досліджень медійних перифраз як особливого ресурсу вторинної номінації у сучасному мовознавстві.

 

Ключові слова: перифраз, вторинна номінація, мова мас-медіа, медіалінгвістика.

 

Інформація про автора: Булах Майя Богданівна – аспірант кафедри історії та стилістики української мови; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Електронна адреса: bulakh1@ukr.net.


білошицька валерія олександрівна

Мовна особистість у мас-медійному дискурсі: вербальносемантичний рівень [с. 64-78]

Анотація. Статтю присвячено аналізу вербальносемантичного рівня мовної особистості у масмедійному дискурсі. Дослідження ґрунтується на аналізі корпусів трьох мов (української, французької та англійської), які містять аналітичні статті із вебсайтів тижневиків соціально-політичного спрямування "Український Тиждень", "L’Express" та "New Statesman" за 2011-2015 рр. У зіставному аспекті розглянуто такі одиниці вербально-семантичного рівня, як найчастотніші колореми та зооніми, які в рамках усталених словосполучень реалізують політичну метафору.

 

Ключові слова: мовна особистість, масмедійний дискурс, політична метафора, вербально-семантичний рівень мовної особистості.

 

Інформація про автора: Білошицька Валерія Олександрівна – аспірантка кафедри загального мовознавства та класичної філології; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Електронна адресаv.mykhailets@gmail.com.


ДОСЛІДНИЦЬКІ ПАРАДИГМИ

СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА


Яшенкова ольга володимирівна

Наближення до адресата як тактика контактовстановлення в англо-американському діловому дискурсі [с. 80-98]

Анотація. Статтю присвячено вивченню специфіки реалізації комунікативного контакту в англо-американському діловому дискурсу. Комунікативний контакт визначено як діяльність, спрямовану на початок ділової розмови і досягнення максимального ефекту спілкування. З огляду на головну мету ініціальної фази ділової розмови і засобів її досягнення дії адресанта розглянуто в аспекті стратегії контактовстановлення і тактики наближення до адресата, що пов’язана із проксемічною організацією спілкування і має забезпечити створення спільного комунікативного простору. Проаналізовано комунікативну невербальну поведінку ініціатора контакту у різних професійних діадах, що призводить до початку мовленнєвої інтеракції; описані поширені невербальні засоби контактовстановлення. Виявлено особливості реалізації тактики наближення до адресата залежно від типу професійної діади і конситуації ділового спілкування. Визначено чинники варіативності невербальної поведінки на етапі контактовстановлення в англоамериканському діловому дискурсі.

 

Ключові слова: англо-американський діловий дискурс, комунікативний контакт, ділова розмова, професійна діада, адресант, адресат, стратегія контактовстановлення, тактика наближення до адресата, комунікативна невербальна поведінка, варіативність.

 

Інформація про автора: Яшенкова Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент; завідувач кафедри комунікації та лінгвокраїнознавства; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Електронна адреса: olgayashenkova@gmail.com.


дядищева-росовецька юлія борисівна

Про один фольклорний за походженням компонент поетики Кирило-Мефодіївського перекладу "Пісні над піснями" [с. 99-111]

Анотація. У статті аналузуються та характеризуються різні типи повторів у Кирило-Мефодіївському перекладі Пісні над піснями.

 

Ключові слова: лінгвофольклористика, Пісня над піснями, загальнослов’янська спадщина, мова, поетична мова, повтори.

 

Інформація про автора: Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна – кандидат філологічний наук, доцент; доцент кафедри історії та стилістики української мови; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Електронна адресаjulia_dyad_ros@mail.ru.


дорофєєва маргарита сергіївна

Синергетика і "образи" перекладу [с. 111-124]

Анотація. У статті пропонується погляд на перекладацький процес як систему самоорганізації в межах парадигми синергетики. Здійснюється спроба реконструювати "образи" перекладу в історичному контексті розвитку перекладознавства. Встановлено зв’язок між поняттями "образ" перекладу, домінанта перекладу і одиниця перекладу. Виявлені основні ознаки перекладу як синергетичного об’єкта дослідження.

 

Ключові слова: "образ" перекладу, "образ" мови, синергетика, наукова парадигма, система самоорганізації, домінанта перекладу, одиниця перекладу.

 

Інформація про автора: Дорофєєва Маргарита Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Електронна адресаmargarita_dorofeeva@hotmail.com.


НАУКОВІ АСПЕКТИ

СУЧАСНОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ 


шевченко лариса леонідівна

Моделювання концепту "Ісус Христос" засобами Нового Завіту [с. 125-145]

Анотація. Стаття присвячена дослідженню проблеми структурування концепту "Ісус Христос" у тексті Нового Завіту. Методика його комплексного аналізу здійснена на польових засадах, коли основною одиницею вивчення є концептуальне поле – змістова категорія, зафіксована в однорідних за змістом текстових мовних одиницях, пов’язаних із концептом. Застосований підхід дозволив виділити інтерпретаційні зони концепту, які формуються концептуальними полями. Текстові репрезентанти концептосфери найменування Ісуса Христа в Новому Завіті демонструють структури, утворені одиницями, що виявляють основні напрямки його осмислення в тканині твору.

 

Ключові слова: Новий Завіт, текстовий концепт, концептуальне поле, концептуальні засоби, концептуальна модель, концептосфера.

 

Інформація про автора: Шевченко Лариса Леонідівна – кандидат філологічних наук; завідувач відділу лінгвістики; Український мовно-інформаційний фонд; Національна академія наук України.

 

Електронна адреса: larisa_shevchenko@ukr.net.


Росовецький станіслав станіславович

Концепт "перемога" в російській та англійській лінгвокультурах                [с. 145-154]

Анотація. У статті аналізуються розбіжності у сприйнятті концепту "перемога" в російській та англійській лінгвокультурах при залученні широкого фразеологічного матеріалу двох мов та за допомогою асоціативного експерименту.

 

Ключові слова: концепт, перемога, асоціативний експеримент, фразеологія, концептологія, порівняльна культурологія.

 

Інформація про автора: Росовецький Станіслав Станіславович – магістрант; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

 

Електронна адресаjs_rosovezki@inbox.ru.


ДИСКУРСИВНІСТЬ ЛІНГВОПРАГМАТИКИ

В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ


Дель Ґаудіо Сальваторе

Діалектологія і соціолінгвістика у східнослов’янській мовній традиції: короткий огляд [с. 155-168] (англійською мовою)

Анотація. Питання щодо можливості розглядати діалектологію як частину соціолінгвістики чи як окрему, самостійну дисципліну, було часто приводом для дискусії в західноєвропейській лінгвістиці й, певною мірою, залишається актуальним сьогодні. У східнослов’янській, зокрема українській, лінгвістичній традиції, питанню про зв'язок між діалектологією та соціолінгвістикою не присвячено особливу увагу  в лінгвістичних дискусіях. Безсумнівно, є спроби, спрямовані на з’ясування зв'язку між цими двома взаємозалежними дисциплінами. Проте в таких дискусіях спостерігається маргінальний і спорадичний характер.  У статті ми окреслюємо підхід до цієї проблеми в українській, російській та білоруській лінгвістиці.

 

Ключові слова: діалектологія, соціолінгвістика, східнослов’янські мови.

 

Інформація про автора: Дель Ґаудіо Сальваторе – доктор філософії; доцент кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені М. Зерова; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Електронна адресаsadega@hotmail.com. 


шевченко лариса іванівна, шматко володимир іванович

Стоматологічна термінологія в метамові сучасної науки [с. 168-176]

Анотація. Статтю присвячено актуальній проблемі місця і статусу стоматологічної термінології в метамові сучасного наукового знання. Розглянуто аспекти проблеми: стан сучасної розробки питання, стоматологічна термінологія як локус спеціального медичного знання, поняттєво-структурні рівні стоматологічних термінів та ін.

 

Ключові слова: стоматологічна термінологія, метамова науки, терміносистема, поняттєво-структурні рівні стоматологічної термінології, функції стоматологічних термінів, тенденції розвитку стоматологічної термінології.

 

Інформація про авторів: Шевченко Лариса Іванівна – доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри історії та стилістики української мови; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Шматко Володимир Іванович – кандидат медичних наук, доцент; доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань; стоматологічний факультет; Національний медичний університет імені                  О.О. Богомольця.

 

Електронна адреса: style_m_k@ukr.net.


калєтнік антоніна андріївна

"Другий абревіатурний вибух" і мови спеціального призначення                [с. 178-189]

Анотація. У статті розглядаються екстра- та інтралінгвальні відмінності двох хвиль так званого абревіатурного вибуху: першого – на межі XIX та XX століть, другого – на межі століть XX та XXI. Аналіз спирається на категорію мовних антиномій та об’єктивує соціальні й лінгвістичні причини творення абревіатур.

 

Ключові слова: абревіатура, абревіація, мовні антонімії, мови спеціального призначення, перший абревіатурний вибух, другий абревіатурний вибух.

 

Інформація про автора: Калєтнік Антоніна Андріївна – кандидат філологічних наук; доцент кафедри історії та стилістики української мови; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

 

Електронна адреса: style_m_k@ukr.net.


мацюк зоряна сергіївна, фенко марія ярославівна

Структурно-символічний аналіз фразеологічного ряду "материнство" (на матеріалі західнополіської фразеології) [с. 189-204]

Анотація. Розвідку присвячено актуальному питанню комплексного аналізу фразеологічного фонду української мови. Адже проблеми співвідношення мови й духовної культури, мови та менталітету, їхньої взаємозалежності, культурно-національної семантики одиниць та увага до динамічних процесів, лінгвокраїнознавчих можливостей фразем, які акумулюють та зберігають знання про навколишній світ, спонукають до пошуків нових аспектів дослідження фразеології. Зокрема, у статті докладно проаналізовано фразеосемантичну групу "Материнство" та здійснено структурно-символічний аналіз специфічних західнополіських фразем. З’ясовано, що їх значення зумовлено умовами життя та існування народу в різні історичні періоди, в одиницях означуваного рівня реалізовано спостережливість поліщуків. Також установлено символічну зумовленість семантики фразеологічних одиниць і взаємозв’язок їх конотації та специфіки національного менталітету українського народу.

 

Ключові слова: структурно-семантичний ряд, фразеосистема, етнокультурний код, компонент, символ, ареальна фразеологія, західнополіські фраземи, символічний аналіз.

 

Інформація про авторів: Мацюк Зоряна Сергіївна – кандидат філологічних наук; доцент кафедри філології та методики початкової освіти; Педагогічний інститут; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Фенко Марія Ярославівна – кандидат філологічних наук; доцент кафедри філології та методики початкової освіти; Педагогічний інститут; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

 

Електронна адреса: zorienka@mail.ru, maria_fenko@mail.ru.


галамага олена володимирівна

Лексикон латинських tabullae defixiones у прагматикосугестивному висвітленні [с. 204-221]

Анотація. У статті здійснено лексичний аналіз tabullae defixiones на основі особливих моделей побудови, з урахуванням прагматико-сугестивного впливу. Виявлено ключові лексеми, характерні для певного виду та мотиву tabullae defixiones. Розглянуто основні типи побудови формул tabullae defixiones. Описано особливості латинської мови, що знайшли відображення у tabullae defixiones. Описано вмотивоване використання власних імен, зокрема божеств. Досліджено соматоніми як особливий вид прагматичномаркованої лексики. Виявлено лексику, характерну лише для певного різновиду tabullae defixiones, як-то: таблички юридичного характеру, любовні прокляття, надгробні таблички, таблички з мотивом помсти. Крім того, виявлено використання симпатичної магії у текстах tabullae defixiones.

 

Ключові слова: tabullae defixiones, ключові лексеми, прагматично маркована лексика, прокляття, соматонім, симпатична магія.

 

Інформація про автора: Галамага Олена Володимирівна – аспірантка кафедри зального мовознавства та класичної філології; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.